VLC FC-RHINO FC thành lập VLC 31 năm .Một chặng đường

VLC FC-RHINO FC thành lập VLC 31 năm .Một chặng đường
31 năm một chặng đường VLC trải qua .Những kỉ niệm vui buồn qua năm tah1ng thời gian