HOÀN HẢO….!

HOÀN HẢO….!

... Thật ra cuộc đời này hoàn toàn hoàn hảo, bản thân mỗi người cũng hoàn toàn hoàn hảo, khi người ta không nhận ra sự hoàn hảo ấy gọi là vô minh. Vô minh nên muốn hoàn hảo theo ý mình đó là ái dục.

Muốn thoát khỏi vô minh ái dục thì phải soi sáng lại sự thật đang là... Đó là lý do Đức Phật dạy phải trở về với chính mình.

Quá khứ không truy tầm

Tương lai không ước vọng

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai thì chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính là đây.

Trở về với chính mình, trở về với thực tại.

Thực tại là cái ngay

đây và bây giờ như nó đang là...

~Thầy Viên Minh~